Zasady rozstrzygania sporów ICANN

Polityka rozstrzygania sporów ICANN

Te zasady obowiązują między LLC "Goszczenie Ukrainy" oraz administratorem domeny, której Rejestratorem jest określona organizacja.

Data przyjęcia: 26 sierpnia 1999 r.
Zatwierdzone dokumenty wdrożeniowe: 24.10.1999 r.
 
Ten dokument został przetłumaczony na kilka języków wyłącznie w celach informacyjnych. Oryginalny i autentyczny tekst dokumentu (w języku angielskim) można znaleźć pod adresem: http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm
 
Notatki.
1. Ta strategia obowiązuje do chwili obecnej. Lista poprawek znajduje się na stronie www.icann.org/udrp/udrp-schedule.htm
2. Niniejsza polityka dotyczy wszystkich rejestratorów akredytowanych przez ICANN. Jest również używany przez niektórych krajowych menedżerów domen najwyższego poziomu (takich jak .nu, .tv, .ws).
3. Niniejsza polityka reguluje relacje między rejestratorem (lub inną osobą odpowiedzialną w przypadku domeny najwyższego poziomu w kraju) a konsumentem (właścicielem nazwy domeny lub rejestratorem). W tej strategii wspominania "my" i "nasz" należy do rejestratora "ty" i "Twój" - do właściciela nazwy domeny
 
Jednolite zasady rozstrzygania sporów dotyczących nazw domen
(przyjęte przez ICANN 24 października 1999 r.)
 
1. Cele. Jednolite zasady rozstrzygania sporów dotyczących nazw domen (zwane dalej "Zasady") przyjęte przez Internet Corporation for Assigned Names and Addresss ("ICANN") są zawarte w umowie rejestracyjnej, określają warunki dotyczące sporów między Tobą a jakąkolwiek stroną trzecią inną niż my (rejestrator) w odniesieniu do rejestracji i używania przez Ciebie nazwy domeny internetowej zarejestrowanej na Twoje nazwisko. Procedury opisane w paragrafie 4 Zasad będą przeprowadzane zgodnie z jednolitymi zasadami rozstrzygania sporów dotyczących nazw domen (zasadami postępowania) dostępnymi pod adresem https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03- 12-pl, a także w ramach dodatkowych zasad usługodawcy dotyczących rozwiązywania sporów administracyjnych.
 
2. Twoja aplikacja. Składając wniosek o rejestrację nazwy domeny lub kontaktując się z nami w celu uzyskania pomocy przy rejestracji lub odnowieniu nazwy domeny, gwarantujesz, że (a) informacje podane w umowie rejestracyjnej są kompletne i dokładne; (b) nie masz wiedzy, że rejestracja tej nazwy domeny narusza lub w inny sposób narusza prawa osób trzecich; (c) rejestrując nazwę domeny, nie realizujesz celów niezgodnych z prawem; (d) nie będziesz używać nazwy domeny z naruszeniem jakiegokolwiek obowiązującego prawa lub regulacji. To, czy rejestracja nazwy domeny stanowi naruszenie lub naruszenie praw innych osób, zależy wyłącznie od Ciebie i na własne ryzyko.
 
3. Anulowanie, przeniesienie i modyfikacja. Anulujemy, przeniesiemy rejestrację na inną osobę i wprowadzimy wszelkie inne zmiany na następujących warunkach:
 
a. zgodnie z postanowieniami par. 8, po otrzymaniu pisemnego lub prawidłowo sporządzonego wniosku elektronicznego od Ciebie lub Twojego upoważnionego przedstawiciela, polecającego Ci podjęcie takiego działania;
 
b. po otrzymaniu nakazu sądu lub trybunału arbitrażowego i/lub na żądanie właściwych organów podjęcia takich działań;
 
c. po otrzymaniu decyzji Panelu Administracyjnego w sprawie zastosowania takich działań do wszelkich postępowań administracyjnych dotyczących Ciebie, prowadzonych na podstawie niniejszej Polityki lub jej późniejszych wersji przyjętych przez ICANN. (Zob. paragraf 4(i) i (k) poniżej).

Możemy również anulować, przenieść lub w inny sposób zmienić rejestrację nazwy domeny zgodnie z warunkami umowy o rejestrację lub innymi wymogami zgodnymi z prawem.

4. Obowiązkowe procedury administracyjne.
 
W tym paragrafie opisano cztery rodzaje sporów, z których każdy wymaga określonych procedur administracyjnych. Procedury te zostaną przeprowadzone przez jednego z dostawców rozstrzygania sporów administracyjnych wymienionych na stronie http://www.icann.org/en/dndr/udrp/approved-providers.htm (zwanej dalej "Dostawcy").
 
a. istotne kontrowersje. Musisz przejść przez procedury administracyjne w sprawie, z którą osoba trzecia ("powód") skontaktował się z odpowiednim usługodawcą w uzupełnieniu Regulaminu, który określi, że:
 
(i) nazwa domeny użytkownika jest identyczna lub podobna do znaku towarowego lub nazwy usługi należącej do osoby składającej skargę; jak również
 
(ii) nie masz żadnych praw ani uzasadnionego interesu w danej nazwie domeny; jak również
 
(iii) Twoja nazwa domeny została zarejestrowana i używana w złej wierze.
 
W postępowaniu administracyjnym powód ma obowiązek udowodnić swoją winę na podstawie każdego z tych przepisów.
 
b. Dowód rejestracji i używania w złej wierze. Z zastrzeżeniem ust. 4(a)(iii), jeden lub więcej z poniższych, jeśli zostanie znaleziony przez panel, może być dowodem rejestracji i używania nazwy domeny w złej wierze:
 
(i) okoliczności wskazujące, że nabyłeś nazwę domeny w celu sprzedaży, wynajmu lub w inny sposób przeniesienia jej rejestracji na rzecz powoda będącego właścicielem znaku towarowego lub nazwy usługi lub konkurenta powoda za kwotę przekraczającą Twoją udowodnione koszty, bezpośrednio związane z nazwą domeny; lub
 
(ii) zarejestrowałeś nazwę domeny w celu uniemożliwienia właścicielowi znaku towarowego lub nazwy usługi korzystania z powiązanej nazwy domeny, pod warunkiem, że wcześniej angażował się w takie działania; lub
 
(iii) zarejestrowałeś nazwę domeny przede wszystkim w celu ingerowania w działalność konkurenta; lub
 
lub produkt lub usługa udostępniona na Twojej stronie internetowej lub w innym zasobie.
 
c. Jak zadeklarować swoje uzasadnione interesy i prawa do rejestracji nazwy domeny w odpowiedzi na pozew. W przypadku wpłynięcia pozwu dla prawidłowego sporządzenia odpowiedzi należy odwołać się do § 5 Regulaminu. Jeżeli panel w toku postępowania wykaże istnienie jednej lub więcej z poniższych okoliczności, będzie to stanowić podstawę do dochodzenia Twoich praw lub interesów prawnych w nazwie domeny zgodnie z paragrafem 4(a)(ii) ):
 
(i) przed zgłoszeniem roszczenia używałeś lub przygotowywałeś się do używania nazwy domeny lub nazwy odpowiadającej nazwie domeny w roszczeniu w celu dostarczenia towarów i usług w dobrej wierze; lub
 
(ii) Ty (jako osoba fizyczna, firma lub inny podmiot) byłeś powszechnie znany pod daną nazwą domeny, nawet jeśli nie nabyłeś prawa do używania tego znaku towarowego lub znaku usługowego; lub
 
(iii) używając nazwy domeny, angażujesz się w legalną działalność niekomercyjną lub działającą w dobrej wierze, bez zamiaru wprowadzania konsumentów w błąd lub szkodzenia reputacji znaku towarowego lub marki usługowej Powoda.
 
d. Wybór dostawcy. Skarżący musi wybrać dostawcę z listy dostawców zatwierdzonych przez ICANN i złożyć u niego skargę. Wybrany usługodawca zajmie się wszystkimi procedurami z wyjątkiem przesłuchania ogólnego, jak opisano w Sekcji 4(f).
 
mi. Jak rozpocząć procedury i procesy oraz zwołać komisję administracyjną. Regulamin opisuje proces wszczęcia i prowadzenia postępowania, a także powołanie panelu rozstrzygania sporów ("Komisja Administracyjna").
 
f. Wspólne przesłuchanie. W przypadkach, w których istnieje więcej niż jeden spór między Tobą a skarżącym, Ty lub skarżący możecie zażądać przesłuchania ogólnego przez jeden panel administracyjny. Wniosek taki należy skierować do komisji administracyjnej powołanej do rozpatrzenia sporu między stronami. Panel Administracyjny, według własnego uznania, może przeprowadzić skonsolidowane przesłuchanie w sprawie wszystkich lub kilku sporów, pod warunkiem, że konsolidowane spory są prowadzone zgodnie z niniejszą polityką lub jej kolejnymi wersjami przyjętymi przez ICANN.
 
g. Płacić. Opłatę pobieraną przez dostawcę za rozstrzygnięcie sporu przez panel administracyjny zgodnie z tą strategią ponosi skarżący, z wyjątkiem przypadku podwyższenia składu orzekającego na Państwa wniosek o jednego, dwóch lub trzech asesorów, jak opisano w paragrafie 5(b)(iv) Regulaminu, w którym opłata jest równo dzielona pomiędzy Ciebie i powoda.
 
h. Nasz udział w postępowaniach administracyjnych. Ma nie bierze i nie będzie brać udziału w administrowaniu ani prowadzeniu jakichkolwiek procedur przed ich rozpatrzeniem przez komisję administracyjną. Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje komisji administracyjnej.
 
i. Zwroty. Zwroty, które skarżący może otrzymać w ramach dowolnego postępowania panelu administracyjnego, ograniczają się do usunięcia nazwy domeny lub przeniesienia jej rejestracji na składającego skargę.
 
j. Ogłoszenia i publikacje. Dostawca jest zobowiązany do powiadomienia nas o każdej decyzji podjętej przez komisję administracyjną w związku z zarejestrowaną u nas nazwą domeny. Wszystkie decyzje przyjęte w ramach tej strategii zostaną w całości opublikowane w Internecie, z wyjątkiem przypadków, gdy komitet administracyjny, wyjątkowo, postanowi je częściowo zmienić.
 
k. Możliwość prowadzenia sporów. Wykaz wymagań dotyczących obowiązkowych postępowań administracyjnych, o których mowa w ust. 4, nie pozbawia Państwa ani skarżącego możliwości poddania sporu sądowi lub innym właściwym organom przed wszczęciem lub po ich zakończeniu obowiązkowych postępowań administracyjnych. Jeśli panel administracyjny zdecyduje się anulować lub przenieść nazwę domeny, wyegzekwujemy to dziesięć (10) dni roboczych (zgodnie z kalendarzem naszej centrali) po otrzymaniu powiadomienia od dostawcy o decyzji panelu administracyjnego. Decyzja zostanie wykonana, jeżeli w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych nie otrzymamy od Ciebie dokumentu urzędowego (np. odpisu pozwu poświadczonego pieczęcią komornika) wskazującego na wszczęcie postępowania sądowego przeciwko powodowi w okręgu sądowym, do którego należy powód, jak określono w § 3 lit. b) ppkt (xiii) regulaminu postępowania. (Zazwyczaj ten okręg sądowy to powiat, w którym znajduje się nasza główna siedziba lub powiat, w którym znajduje się Twój adres w bazie danych "Kto jest kim". Szczegółowe informacje można znaleźć w paragrafie 1 i 3(b)(xiii) regulaminu.) Po otrzymaniu takiego dokumentu w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych odroczymy wykonanie decyzji organu administracyjnego i nie podejmiemy dalszych działań do otrzymaliśmy (i a) zadowalające dowody rozstrzygnięcia sporu między Państwem a skarżącym; (ii) zadowalające dowody zwolnienia lub wycofania powództwa; lub (iii) kopię orzeczenia sądu oddalającego roszczenie lub stwierdzającego, że nie jesteś uprawniony do dalszego korzystania z nazwy domeny.
 
5. Inne spory i spory. Wszelkie inne spory lub spory między Tobą a jakąkolwiek stroną trzecią dotyczące rejestracji nazwy domeny, które nie podlegają obowiązkowym procedurom administracyjnym określonym w ust. 4, będą rozstrzygane przez Ciebie i tę stronę trzecią w drodze sądowej lub innej należytej procedury.
 
6. Nasze zaangażowanie w spory. Nie będziemy angażować się w żadne spory między Tobą a stroną trzecią dotyczące rejestracji i użytkowania Twojej nazwy domeny. Nie możesz wymieniać nas jako strony ani w inny sposób włączać nas do postępowania. Jeśli zostaniemy wymienieni jako jedna ze stron w którymkolwiek z postępowań, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia wszelkich środków ochronnych i dostarczenia wszelkich dowodów, które uznamy za konieczne.
 
7. Utrzymanie status quo. W ramach tej polityki nie będziemy anulować, przenosić, aktywować, dezaktywować ani w inny sposób zmieniać statusu rejestracji jakiejkolwiek nazwy domeny, z wyjątkiem przypadków opisanych w paragrafie 3 powyżej.
 
8. Przelewy w trakcie sporu.
 
a. Przeniesienie nazwy domeny na nowego właściciela.Nie możesz przenieść rejestracji nazwy domeny na innego właściciela (i) w trakcie postępowania administracyjnego wszczętego zgodnie z ust. 4 lub w ciągu piętnastu (15) dni roboczych (kalendarzowo, w naszej siedzibie) po zakończeniu postępowania; lub (ii) w trakcie jakiegokolwiek procesu prawnego lub postępowania związanego z nazwą domeny, chyba że strona akceptująca nazwę domeny wyrazi pisemną zgodę na zastosowanie się do orzeczenia sądu lub arbitra. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania przeniesienia rejestracji nazwy domeny na innego posiadacza w przypadku naruszenia tej klauzuli.
 
b. Zmiana rejestratora. Nie możesz przenieść rejestracji nazwy domeny do innego rejestratora w trakcie procesu administracyjnego rozpoczętego zgodnie z paragrafem 4 lub piętnaście (15) dni roboczych (kalendarzowo, w naszej siedzibie) po zakończeniu procesu. Masz prawo przenieść administrację rejestracji swojej nazwy domeny do innego rejestratora w trakcie postępowania sądowego lub postępowania, pod warunkiem, że spór dotyczący zarejestrowanej u nas nazwy domeny będzie prowadzony zgodnie z procedurami przewidzianymi w niniejszej polityce. W przypadku przeniesienia rejestracji nazwy domeny na nas w trakcie postępowania sądowego lub postępowania sądowego, spór musi zostać rozpatrzony zgodnie z polityką rozstrzygania sporów dotyczących nazwy domeny przyjętą przez rejestratora, który przekazał nam nazwę domeny.
 
9. Zmiana strategii. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany strategii w dowolnym momencie za zgodą ICANN. Zaktualizowana strategia zostanie opublikowana w dniu przez co najmniej trzydzieści (30) dni kalendarzowych przed jej wejściem w życie. O ile polisa nie jest już w użyciu po złożeniu reklamacji u dostawcy (w takim przypadku wersja polisy obowiązująca w momencie jej wywołania będzie obowiązywać do czasu rozstrzygnięcia sporu), zgodność ze wszystkimi wprowadzonymi zmianami jest obowiązkowa w wszelkie spory dotyczące rejestracji nazwy domeny, niezależnie od tego, czy spór rozpoczął się przed wprowadzeniem zmian, czy po ich wprowadzeniu. Jeśli odmówisz zastosowania się do zmian wprowadzonych w polityce, musisz anulować rejestrację nazwy domeny u nas bez zwrotu płatności. Dopóki nie anulujesz rejestracji nazwy domeny, będziesz podlegać zaktualizowanym zasadom.